Khi nào bạn nghĩ rằng Trump sẽ bị Impeached?

Chúng tôi đang hỏi mọi người và lập biểu cho dự đoán của mọi người. Khi Quốc hội cuối cùng hành động, chúng tôi sẽ giúp bạn lên kế hoạch cho lễ kỷ niệm.

1) Đăng ký bằng một trong các dịch vụ sau:

Nó cho phép bạn lập lịch các cuộc họp và sự kiện trong tương lai với chúng tôi (và nó giúp giữ cho trolls ra).

  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn

2) Chọn ngày giờ:

... vui lòng đăng ký ở trên ...